Kim loại / thép

  • Tôi, luyện
  • Sản xuất thanh tấm
  • Dây chuyền sơn mạ màu.
  • Dây chuyền mạ kẽm..
  • Dây chuyền thép thanh.
  • Dây chuyền thép cán nguội.