Robotics Inovance

1. Robotics Inovance là gì?

Các robot công nghiệp của Inovance được thiết kế với các kịch bản ứng dụng trong thế giới thực.

Các loại Robot của Inovance

Robot SCARA gắn thẳng

  • IRB100-3
  • IRB100-6
  • IRB100-10
  • IRB100-20

Robot SCARA gắn ngược

  • IRB100-3
  • IRB100-4

Rô bốt vặn vít

  • IRB10-6-62Z10TS3
  • IRB10-6-56Z10TS3

Rô bốt 6 trục

IRB300-3

IRB300-7